หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the water galleryกรุณาอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน


เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวก จากการใช้บริการของ NAYOK CITY ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการ ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ บทความของท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบถึง ข้อกำหนดเงื่อนไข ในการให้บริการ ของ NAYOK CITY เพื่อรับทราบร่วมกัน หากท่านไม่พึงประสงค์ที่จะปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใด กรุณาอย่าใช้ไซต์นี้ หรือนำข้อมูลจากไซต์นี้ไปใช้

 1. ท่านตกลงรับทราบว่า การให้บริการของ NAYOK CITY นั้น เป็นเพียงการจัดหา สถานที่ให้ผู้ใช้บริการของ NAYOK CITY เข้ามาดูข่าวสาร ต่างๆ เท่านั้น และท่านตกลงและยินยอมปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการใช้บริการตลอดจนข้อกำหนดเงื่อนไข ในการลงประกาศ ซึ่ง NAYOK CITY ได้ กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ และ / หรือ ที่ NAYOK CITY จะกำหนดขึ้น ในอนาคตโดยสมัครใจทุกประการ

 2. ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านใช้ในการกระทำการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นข้อมูล ที่ทันสมัย หากภายหลัง ปรากฏว่า ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ล้าสมัย NAYOK CITY มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  โดยท่านไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าวทั้งสิ้น

 3. ท่านรับทราบว่า ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ NAYOK CITY ออกให้ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ NAYOK CITY ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับเนื่องจากชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของท่านสูญหาย หรือ เป็นที่ล่วงรู้แก่บุคคลภายนอก โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากความสูญหายดังกล่าวจาก NAYOK CITY

 4. ท่านตกลงรับทราบว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ ซอฟแวร์ เสียง ภาพ หรือ วัสดุอื่นใด ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ NAYOK CITY นี้ ไม่ว่า จะเป็นการปิดประกาศแก่สาธารณชน หรือส่งระหว่างสมาชิกกันเอง เป็นความรับผิดชอบระหว่าง ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นสมาชิกเอง ไม่เกี่ยวข้องหรือ อยู่ในความรับผิดชอบของ NAYOK CITY การให้บริการดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ หรือภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ ระหว่าง NAYOK CITY กับ ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกแต่ประการใด

 5. ผู้ใช้บริการตกลงว่า NAYOK CITY จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าความผิดนั้น จะเกิดจาก การผิดสัญญา หรือประมาทเลินเล่อ NAYOK CITY ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดนั้น จากพฤติการณ์ พิเศษรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการขาดกำไร การไม่ได้รับบริการ ความชำรุดบกพร่องของสินค้า ความผิดพลาดของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการสูญหาย เสียหาย ของข้อความของผู้ใช้บริการหรือ ความเสียหายอื่นใด จากบุคคลภายนอกในการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ แม้ NAYOK CITY อาจจะได้ทราบถึงพฤติการณ์ หรือ ความเสียหายก่อน ล่วงหน้าก็ตาม

 6. ท่านตกลง จะไม่ใช้บริการหรือกระทำการอื่นๆใด อันไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดาวน์โหลด อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือกระทำการอื่นๆใด แก่เนื้อหาบนเว็บไซต์ ในลักษณะที่ผิดกฎหมายเป็นอันตราย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก หรือกระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 7. ท่านตกลง จะไม่ใช้บริการหรือกระทำการอื่นๆใด เช่น ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือกระทำการอื่นๆใด ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของ NAYOK CITY ในการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ จากผู้ใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ อันทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่า กระทำการแทน NAYOK CITY

 8. ท่านตกลง จะไม่เลียนแบบ ปลอมแปลง ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการอื่นๆ ใด ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใดๆ บนเว็บไซต์ฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่า จะเป็นข้อมูลของ NAYOK CITY หรือ ผู้ใช้บริการรายอื่น ตลอด ของสมาชิก ด้วยกันเอง

 9. ท่านตกลง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือทรัพย์สินอื่นใด ของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

 10. ท่านตกลง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการโฆษณาแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น
  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NAYOK CITY รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการส่งจดหมายขยะ (junk mail) หรือแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากเว็บไซต์นี้

 11. ท่านตกลง จะไม่กระทำการอันเป็นการรบกวน ทำให้เสีย ล่าช้า หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ในการส่งข้อมูลแก่ NAYOK CITY หรือผู้ใช้บริการรายอื่น อาทิ การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ อีเมล์บอมบ์ หรือการกระทำอื่นๆ ใด ที่มีผลทำนองเดียวกัน รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทั้งที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต

 12. ท่านตกลง จะไม่ ดาวน์โหลด อัพโหลด ปิดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือกระทำการอื่นๆ ใด แก่เนื้อหาบนเว็บไซต์ ในลักษณะที่เป็น การเสนอซื้อ หรือเสนอขายสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ (รวมถึงชิ้นส่วน) ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และ/หรือ ที่ไม่มีชีวิตแล้ว รวมถึง สิ่งของ ต้องห้ามตามกฎหมาย หากท่านดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

 13. NAYOK CITY มีสิทธิ์ที่จะสงวนสิทธิ์ในการให้บริการโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการตามกฎหมายตามที่ NAYOK CITY เห็นสมควรต่อไป

 14. ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้อง NAYOK CITY ให้หลุดพ้นจากความรับผิดใดๆ ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากข้อเรียกร้องหรือ การดำเนินคดีของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

 15. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการขายต่อ (resell) โอนไปซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือหน้าที่ใดๆ ที่ตนได้รับ หรือเกิดขึ้นจากการทำการซื้อขายบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ ในการใช้บริการสิทธิ์ใดๆ ในฐานะสมาชิก ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NAYOK CITY

 16. ท่านตกลงรับทราบและยอมรับว่า NAYOK CITY มีสิทธิ์ ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดๆ แก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 17. ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ , ฐานข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายสินค้า ที่มีขึ้นจากเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ NAYOK CITY

 18. ห้ามปิดประกาศขาย หรือซื้อสินค้าที่เป็นอาวุธผิดกฎหมาย, สัตว์ป่าสงวน, สินค้าโฆษณาชวนเชื่อ และสินค้าสื่อลามกอนาจาร ซึ่งทาง NAYOK CITY ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลสินค้าเหล่านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทาง NAYOK CITY ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ของทาง NAYOK CITY ที่นำมาเสนอ ด้วยดี ตลอดไป

หากท่านยินยอม ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ได้แจ้งไว้แล้วนี้ กรุณากดปุ่ม ยินยอม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อไปWebmaster NAYOK CITY

20 เมษายน 2546

Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003