หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลักข่าวประชาสัมพันธ์ :
โดย navy on 30/6/2007 10:16:00 (5506 อ่าน )

วันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2550
ณ ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี

กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ เฉลิมฉลองพื้นที่มรดกโลกของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2550 และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 ครบรอบ 2 ปี แห่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย “ผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่” ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมพื้นที่ 6,155 ตารางกิโลเมตร ในเขต 4 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และหนึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ มีพื้นที่ติดต่อกันในเขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี

นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ใส่ใจ หวงแหน และดูแลรักษาพื้นที่มรดกโลกให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่พื้นที่มรดกโลกเพื่อความยั่งยืนต่อไป จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพื้นที่มรดกโลกของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ครบรอบ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2550 ณ พื้นที่มรดกโลกของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิวันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2550
- การวิ่งเฉลิมฉลองรอบผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ พร้อมส่งมอบธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, คฑามรดกโลก, ธงมรดกโลกให้นักวิ่งในแต่ละจังหวัด รวมระยะทาง 675 กิโลเมตร (30 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2550)

- การแสดงผลงานการประกวดคำขวัญ โคลงสี่สุภาพ ภาพถ่าย แต่งเพลง วาดภาพ

- ชมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิพิทักษ์เขาใหญ่ มูลนิธินกเงือก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ฯลฯ

- ร่วมงานเฉลิมฉลองฯ รับฟังการแสดงดนตรีวงคาราวานระหว่างเส้นทางแวะพักในการวิ่งรับมอบธงและคฑาในแต่ละจังหวัด

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงานและชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2550


ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2548 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 29 ณ เมืองเตอร์บัน ประเทศแอฟริกา คณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee) แห่งองค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติเป็นเอกฉัท์ให้ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เนื่องจากผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ ที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ครอบคุมเนื้อที่ 3,874,863 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดนครนายก สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ และเนื่องจากได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยจะครบรอบ 2 ปี ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2550 จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่


สัญลักษณ์มรดกโลก

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีวงกลมล้อมรอบ โดยลากเส้นต่อเนื่องกัน รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแทนความหมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ส่วนวงกลมที่ล้อมรอบหมายถึง ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ทั้งสองสิ่งนี้จะอยู่ใกล้ชิดกันแยกจากกันไม่ได้ รอบวงกลมอีกชั้นหนึ่งเป็นตัวอักษร 3 ภาษา แปลว่า มรดกโลก คือ....

- ภาษาอังกฤษ ( WORLD HERITAGE )
- ภาษาฝรั่งเศส ( PATRIMOINE MONDIAL)
- ภาษาสเปน ( PATRIMONIO MUNDIAL)

สัญลักษณ์นี้ มองโดยรวมแล้วจะเป็นรูปทรงกลม มีความหมายเฉกเช่นโลก และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องช้ให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องมรดกโลกทั้งมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ

สำหรับกิจกรรมวิ่งถือป้ายสัญลักษณ์มรดกโลก

เริ่มปล่อยตัวจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สิ้นสุดการวิ่งดังกล่าววันที่ 14 กรกฏาคม 2550 ในแต่ละจุดที่พักแรมของคณะวิ่งป้ายสัญลักษณ์ จะมีงานเฉลิมฉลองในภาคกลางคืน และนิทรรศการของผืนป่ามรดกโลก มีรายละอียดเส้นทางวิ่งเฉลิมฉลองดังนี้

ช่วงที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.50
จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ขญ.3(ตะเคียนงาม) รวมระยะทาง 45 กม.

ช่วงที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2550
จากหน่วยฯที่ ขญ.3 (ตะเคียนงาม) - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขญ.5 (กม.80) รวมระยะทาง 44 กม.

ช่วงที่ 3
วันจันทร์ที่ 2 ก.ค.50
จากหน่วยฯ ที่ขญ.5 (กม.80) - บ้านซับก้านเหลือง รวมระยะทาง 53 กม.

ช่วงที่ 4
วันอังคารที่ 3 ก.ค.50
จาก บ้านซับก้านเหลือง - อำเภอเสิงสาง รวมระยะทาง 53 กม.

ช่วงที่ 5
วันพุธที่ 4 ก.ค.50
จาก อำเภอเสิงสาง - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (อ.โนนดินแดง) รวมระยะทาง 53

ช่วงที่ 6
วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.50
จาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (อ.โนนดินแดง) - บ้านซับสมบูรณ์ รวมระยะทาง 58 กม.

ช่วงที่ 7
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค.50
จาก บ้านซับสมบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมระยะทาง 51 กม.

ช่วงที่ 8
วันเสาร์ที่ 7 ก.ค.50
จาก อุทยานแห่งชาติปางสีดา - อำเภอเมืองสระแก้ว รวมระยะทาง 46 กม.

ช่วงที่ 9
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.50
จาก อำเภอเมืองสระแก้ว - ด่านป่าไม้ตำรวจกบินทร์บุรี รวมระยะทาง 57 กม.

ช่วงที่ 10
วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.50
จาก ด่านป่าไม้ตำรวจกบินทร์บุรี - วงเวียนแยกสมเด็จนเรศวร(ปราจีนบุรี) รวมระยะทาง 54 กม.

ช่วงที่ 11
วันอังคารที่ 10 ก.ค.50
จาก วงเวียนแยกสมเด็จนเรศวร(ปราจีนบุรี) - อำเภอบ้านนา(นครนายก) รวมระยะทาง 42 กม.

ช่วงที่ 12
วันพุธที่ 11 ก.ค.50
จาก อำเภอบ้านนา(นครนายก) - อำเภอแก่งคอย(สระบุรี) รวมระยะทาง 46 กม.

ช่างที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.50
จาก อำเภอแก่งคอย(สระบุรี) - อำเภอปากช่อง (นครราชสีมา) รวมระยะทาง 55 กม.

ช่วงที่ 14
วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.50
จาก อำเภอปากช่อง (นครราชสีมา) - สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ รวมระยะทาง 40 กม.

ช่วงสุดท้าย 15
วันเสาร์ที่ 14 ก.ค.50
จาก สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมระยะทาง 7 กม.

จากนั้นส่งมอบคฑาป้ายมรดกโลก ให้กับท่าน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดการวิ่งดังกล่าว จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรี พร้อม รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดป้ายผืนป่ามรดกโลก ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ต่อไป
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
#อื่นๆเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์
#ข่าวโดย navy
สำหรับพิมพ์   แนะนำเพื่อน

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003