หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the etc gallery
Published by: webmaster , On: Jun-09-2006

โครงการ เขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อม ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์ เขื่อนคลองท่าด่าน ฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ซึ่งชาวนครนายกและหน่วยราชการทุกหมู่เหล่า ล้วนซาบ ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการเสด็จ พระราช ดำเนินมาในครั้งนี้
    โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน คือ แนวทางการส่งเสริม และช่วย เหลือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือเป็นหัวใจ ของกรม ส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งมั่น ช่วยเหลือเกษตรกร ทุกระดับชั้น   จากต้นกำเนิด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นพื้น ที่ลุ่มน้ำ นครนายก 2,4333 ตร.กม. กลายเป็นสายน้ำที่เป็นเส้น เลือดหล่อเลี้ยง พื้นที่ในเขต อำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดต่อ พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ซึ่งแม่น้ำ นครนายกไหลบรรจบกับแม่น้ำปราจีน กลายเป็นแม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย
    ด้วยลักษณะภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำเป็นหุบเขาแคบๆ และ พื้นที่สูงชันประกอบกับ มีผิวดินตื้น และ ลาดเทมาก ระดับน้ำใต้ดินมี น้อยมาก เป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝน และ น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ ราบเป็นเวลานาน ซ้ำยังมีปัญหาขาด แคลนน้ำในฤดูแล้ง     ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาด้วยพระองค์เอง ทรงรับทราบปัญหา และ ดำริว่าการพัฒนา ลุ่มน้ำนครนายกตอนบนจะช่วยผ่อนทุกข์หนักให้เป็นเบา ระบบชล ประทานจะช่วยควบคุม ปริมาณ น้ำไม่ให้ไหลท่วมผืนดินและเก็บกัก น้ำไว้ใช้ในยามแล้ง รวมทั้งลดปัญหาดินเปรี้ยวเมื่อผืนดินกลับคืน สู่ความอุดมสมบูรณ์ จะเพาะปลูกอะไรก็ย่อมได้ ชาวบ้านจะมีกินมี ใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
    สำหรับผลดีที่จะได้จากเขื่อนคลองท่าด่านนั้น ประการแรกคือ ช่วยบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดนครนายก น้ำท่วม ที่เคยสร้าง ความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ในแต่ละปีจะลดลงร้อยละ 35 ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้กิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่ม ขึ้นตามไปด้วย จากสถานการณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการ ประมงที่ซบเซา อ่างเก็บน้ำเขื่อน คลองท่าด่านจะช่วยกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาทำการประมงกันมากขึ้น ผลผลิตปลาจะสูงถึงปีละ 58 ตัน นับว่าเพิ่มมากกว่าก่อนมีเขื่อนหลายเท่า ไม่เพียงเท่านี้ เขื่อนคลองท่าด่าน ยังสามารถส่งน้ำ เพื่อการ อุปโภคบริโภคปีละ 16 ล้าน ลบ.ม. ให้กับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากพลี องครักษ์ และอำเภอบ้านนา
    นอกจากการมีน้ำชลประทานจะช่วยชะล้างหน้าดินเปรี้ยวให้มี สภาพความเป็นกรดลงลง และช่วยเพิ่ม ผลผลิตใน เขตพื้นที่ชล ประทานแล้ว การก่อสร้าง เขื่อนคลองท่าด่าน ยังก่อให้เกิดผล ประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ ตามมา เช่น ทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อม บริเวณตัวเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำ จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อไปในอนาคต

 

 ภาพโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน
ภาพพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง เขื่อนคลองท่าด่าน

ภายในเขื่อนคลองท่าด่าน ประกอบด้วยอาคารก่อสร้างต่าง ๆ คือ
1. อาคารระบายน้ำล้น ตั้งอยู่บนตัวเขื่อน ซึ่งเป็นบานระบายแบบโค้ง จำนวน 4 บาน กว้าง 10 เมตร ยาว 8.40 เมตร
2. อาคารผันน้ำระหว่างก่อสร้างอยู่ในตัวเขื่อน เป็นท่อสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ท่อ กว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร
3. อาคารระบายน้ำ เป็นการก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยมกว้าง 2.50 เมตร สูง 3.90 เมตร
4. อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม
5. เขื่อนหลัก มีขนาดความสูง 93 เมตร ยาว 2,720 เมตร ปริมาตรเขื่อนขนาด 5.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับสันเขื่อนขนาด +112 เมตร(รทก.) ระดับเก็บกักน้ำขนาด +110 เมตร (รทก.)ความจุขนาด 224 ล้านลูกบาศก์เมตร
6. อาคารระบายน้ำลงคลองชลประทานเป็นการก่อสร้างท่อกลมขนาด 0.90 เมตร


      การสร้างเขื่อนโดยวิธีคอนกรีตบดอัดแน่น (Rooller Compacted Cancrete : RCC)สามารถย่นระยะเวลาการทำงาน ในการเทคอนกรีต ได้แต่ละครั้งถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตร/7 วัน (ตั้งแบบและผูกเหล็ก) ถือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดแล้ว หากใช้การก่อสร้างโดยวิธีแบบคอนกรีตบดอัดแน่นสามารถเทคอนกรีตบดอัดได้ครั้งละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นแรมเดือน
การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่เขื่อนคลองท่าด่าน รูปแบบของเขื่อนด้านเปลือกนอก เป็นลักษณะแบบสร้างเขื่อนแบบปกติ มีความหนาข้างละประมาณ 70 ซม. ส่วนด้านในเป็นขี้เถ้าลอย ซึ่งได้จากถ่านหินลิกไนต์ (RCC.) ถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก สิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับการก่อสร้างเขื่อนโดยวิธีคอนกรีตบดอัดนี้คือ เรื่องการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการก่อสร้างเพราะจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงมาก หากอุณหภูมิสูงมากจะเกิดความร้อน จะทำให้เขื่อนแตกได้

      ข้อดีของการสร้างเขื่อนโดยคอนกรีตบดอัด คือ
1. ระยะเวลาสั้นลง
2. การคืนทุนทางเศรษฐกิจ สามารถคืนทุนก่อนระยะเวลาอันควร
3. ประหยัดงบประมาณ
4. วัสดุก่อสร้างสามารถหาได้ภายในประเทศ เช่น หิน ทราย ปูนซิเมนต์
5. สร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น เป็นการ่อสร้างโดยเครื่องจักรเกือบทั้งหมด ให้แรงงานน้อย ปัญหาด้านแรงงาน บุคลากรมีน้อย

      ข้อเสียของการสร้างเขื่อนคลองท่าด่านโดยคอนกรีตบดอัน คือ
1. ค่าลงทุนซื้อเครื่องจักรกลสูง
2. ผู้รับเหมาคนไทย ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างวิธีนี้ จึงจำเป็นต้อง ดำเนินการร่วมกับผู้รับเหมาต่างประเทศ

      ประโยชน์ของเขื่อนท่าด่าน
1. ส่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 185,000 ไร่ แยกเป็น
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จำนวน 165,000 ไร่
- โครงการท่าด่านส่วนขยาย 14,000 ไร่
- โครงการท่าด่านเดิม 6,000 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ประมาณ 5,400 ราย
2. เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค จำนวน 16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ให้พื้นที่ถึง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง , อำเภอปากพลี , อำเภอบ้านนา , จ.นครนายก
3. ส่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 7 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ให้กับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ ยังจัดสรรเพื่อประโยชน์ด้านการรักษาภาวะลำน้ำ และช่วยผลักดันน้ำเค็มอีก 7 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
4. รักษาระดับน้ำใต้ดินจากการมีน้ำชลประทาน สามารถบรรเทาปัญหาดินเปรี้ยวในเขตพื้นที่ชลประทาน ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ร้อยละ 35 และมีผลพลอยได้จากผลผลิตปลาจากอ่างเก็บน้ำปีละ 58 ตัน

 

แวะเยี่ยมชมเว็ปไซท์ โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ที่ www.thadandam.com

ชมภาพเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก อดีต ถึง ปัจจุบัน

เว็ปไซท์ที่เกี่ยวข้อง

ขออภัยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา รวบรวม รายละเอียดโครงการ
หากท่านมีข้อเสนอแนะ ติชม กรุณาติดต่อได้ที่ info@nayokcity.com

[ กลับสู่ | สารบัญ บทความ ] สำหรับพิมพ์ แนะนำเพื่อน

Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003